ที่นอนในรถดีจิงๆเลยนะ

โดยเปรียบเทียบทำให้มีผู้บรโภคสนใจใช้พลาสติกมาก ที่นอนในรถ     ฃึน รวมนั่งการที่ ต้นทุนวัตถุดิบลดลง ก็ช่วยปรีหารกระแสเงินสดและลดต้นทุนไปได้อีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น บรีษัทกลุ่มพลาสติก อาจจะมี ยอดขายถึงปีละ 12,000ล้านบาท ในขณะที่สินค้าคงเหลือมีอยู่จำนวน 2,400ล้านบาท หรอสต๊อกสินค้าเอาไว้ถึง 2 เดือน ต้นทุนของการสต๊อก

สินค้านี้ก็จะสะท้อนออกมาในต้นทุนทางการเงินของบรษัทในท้ายที่สุด ซึ่ง 2,400ล้านบาท ถ้าเสียดอกเปียที่อัตราดอกเปียร้อยละ 6 ต่อปี ก็จะเสียดอกเปียถึง 144ล้านบาททีเดียว แต่ถ้าราคานี้ามันลดลงจาก 110 เหรยญสหรัฐต่อบาร์เรล ลดลงมาเหลือเพียง 50เหรยญสหรัฐต่อบาร์เรล ก็น่าจะทำให้ต้นทุนวัตถุดิบลดลงไปได้ พอสมควร และสมมติว่าต้นทุนลดลงไปได้ครึ่งหนึ่ง ต้นทุนทางการเงินที่เคยต้องสต๊อกสินค้าที่ 2,400 ล้านบาทโดยจ่าย ดอกเปีย 144ล้านบาท ก็อาจจะกลายเป็นสต๊อกสินค้าเพียง 1,200ล้านบาท ที่นอนเป่าลม ในรถยนต์ และจ่ายดอกเปียเพียง 72 ล้านบาท ประหยัด ไปได้ 72ล้านบาท เป็นต้น

แต่ถ้าเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญด้านกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีโดยตรง ก็อาจจะไม่มานั่งเดาว่า ราคานี้ามันเท่านี้ราคาวัตถุดิบ จะลดลงเท่าไหร่ เค้าก็ใช้วิธีดูราคาวัตถุดิบโดยตรงเลย ซึ่งดูเหมือนจะท่ากันได้ง่ายๆ แต่เมื่อเราไปค้นคว้าเองแล้วเราก็ อาจจะพบว่า ข้อมูลวัตถุดิบมีมากมายและเราไม่รู้ว่าบรษัทที่เราลงทุนใช้วัตถุดิบตัวใด สัดส่วนเท่าใดบ้าง และ

ถึงแม้ว่าจาก ตัวเลขข้างบนรายได้ก็อาจจะลดลงจากวัตถุดิบที่มีราคาลดลง แต่หลายบรษัทก็อาจจะสามารถมีกำไรเพิ่มฃึนได้เช่นกัน จากการที่ต้นทุนลดลงมาแล้ว แต่รายได้ลดลงมาน้อยกว่าต้นทุน โดยเฉพาะกลุ่มที่มีการผูกราคาเอาไว้สัญญาระยะยาว ยกตัวอย่างเช่น บรษัทขนส่งก็อาจจะมีการท่าสัญญาขนส่งในระยะยาวไว้ หรอแม้จะไม,ได้ท่าสัญญาขนส่งระยะยาว แต่บรษัทฃนส่งย่อมต้องมีต้นทุนในการ “ซ่อมงาน” หรอเก็บแก้งานที่ฃนส่งไม่เรยบร้อย ซึ่งก็อาจจะบวกไว้ในราคาขาย เรยบร้อยแล้ว และเมื่อต้นทุนนำมันซึ่งเป็นต้นทุนทางตรงลดลง ก็ท่าให้ต้นทุนการเก็บแก้งานลดลงด้วย ท่าให้มีกำไรมากฃึน เชื่อเบาะนอนในรถ     ไมีว่าบางบรษัทขนส่งบางแห่ง มีกำไรจากราคานี้ามันที่ปรับลดลงมาถึง 30% นั่งๆ ที่มี

การดิลราคาค่าขนส่งเป็น ช่วงราคาของนำมัน (ปรันตามราคานี้ามันอัตโนมีติ) นั่งๆ ที่ดูแล้วไม่นำจะได้ประโยชน์จากราคานำมันที่ลดลงเลยนึ่จึง เบาะลมในรถ    เป็นเหตุผลที่ว่าทำไม “คนที่อยู่ในอุตสาหกรรมจึงรู้การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมได้ดิหรอชัดเจนกว่า คนที่ไม่ได้อยู่ในอุตสาหกรรม”

มาดูตัวอย่างอีกตัวก็คือ กลุ่มของเดินเรอเทกอง ซึ่งผู้ลงทุนก็อาจจะเหมารวมไปว่าราคานี้ามันนำจะมีผลต่อกลุ่ม เดินเรอเทกอง แต่ถ้าพิจารณาลงไปในรายละเอียดกลับพบว่าบรษัทหลายแห่งใช้วิธีให้เช่าเหมาลำแบบ Time Charter (เหมือนเแท๊กซึ่ คือ ผู้เช่า

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s